Sinds 2007 publiceert het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen jaarlijks een rapport over de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Dit rapport maakt duidelijk dat de loonkloof nog altijd verankerd zit in de structuur van onze arbeidsmarkt – en in onze samenleving. Het gaat om de loonkloof die het gevolg is van verschillende keuzes die meisjes en jongens maken op school, keuzes die vaak van al in het kleuteronderwijs worden gestuurd. Deze loonkloof zit ook ingebed in de sectorale segregatie van onze arbeidsmarkt. Ze zit bovendien ingebakken in de organisatie van onze samenleving, waarin een gezin waar beide ouders voltijds werken nog steeds niet evident is. Het is een diepgewortelde loonkloof, die alleen met een volgehouden lange termijnstrategie kan worden aangepakt, op verschillende beleidsniveaus en in samenwerking met de sociale partners.

Het rapport 2017

loonkloof2017Er is al een hele weg afgelegd sinds het eerste rapport over de loonkloof in België werd gepubliceerd in 2007. Toen bedroeg de loonkloof op basis van uurlonen nog 13,6% (nu: 7.6%) en die op jaarbasis 25.3% (nu: 20,6%). De loonkloof wordt elk jaar kleiner, maar er liggen nog heel wat obstakels op de weg naar gelijk loon voor gelijk werk. Vrouwen worden voor dezelfde job minder betaald, functies die vooral door vrouwen worden uitgeoefend worden minder gewaardeerd en gemiddeld slechter betaald. Als we kijken naar de jaarlonen, dan merken we een grotere kloonkloof op door de nog steeds ongelijke verdeling van zorgtaken in onze maatschappij, waardoor vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen. Ook stereotiepe verwachtingen op de arbeidsmarkt hinderen gelijk loon voor gelijk werk.

 

Aanbevelingen voor de toekomst 

België zit met een loonkloof op uurbasis van bijna 8% in België ver onder het Europees gemiddelde van 16%. Verschillende initiatieven werden genomen om de loonkloof te bestrijden. In 2012 werd de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen gestemd. Ook zijn er maatregelen gevoerd op intersectoraal, sectoraal en ondernemingsniveau.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen doet ook aanbevelingen:

1.De deelname van vrouwen aan de arbeid verhogen.
2.Het deeltijds werken uit noodzaak terugdringen.
3.De loonkloofwet toepassen en functieclassificaties genderneutraal maken. 
4.De toepassing van de loonkloofwet in ondernemingen doelmatiger maken.
5.Ruimere bevoegdheid voor de sociale inspectie inzake discriminatie in ondernemingen.
6.Het verder blijven verwerken van gegevens.
7.Het evenwicht tussen werk en gezin verbeteren voor zowel vrouwen als mannen.
8.De vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsorganen binnen bedrijven opdrijven.
9.Segregatie van bij de wortel aanpakken.

De vrouwenorganisatie zij-kant vraagt jaarlijks ook aandacht voor de loonkloof op Equal Pay Day.

Meer lezen op RoSavzw.be

Lees meer over het loonkloofrapport in RoSa's kwestie Loonkloof