De nieuwe federale regering is een feit. Dit betekent een nieuw regeerakkoord, nieuwe ministers en staatssecretarissen en een nieuwe naam bevoegd voor Gelijke Kansen. RoSa vzw legt het hele pakket onder de loep en kijkt in wat we de komende jaren kunnen verwachten voor gelijke kansen m/v.

Laatste update: 23 oktober 2014 om 9u35.

Hoe paritair is federaal België onder Michel I?

  • michel IDe regering Michel I telt 14 ministers, waaronder slechts 3 vrouwen (21%). Daar komen nog 4 staatssecretarissen bij, waarvan slechts 1 vrouw (25%). De nieuwe federale regering klopt dus af op een totaal van 4 vrouwen binnen een 18-koppig team (wat neerkomt op 22%; nog geen 1/4). We zien hier helaas een dalende trend. In 2007 was nog sprake van 44% vrouwen en bij de regering Di Rupo I was sprake van 31%. 

  • Voor de Senaat werden voor het eerst geen rechtstreekse verkiezingen meer gehouden. Ze werd samengesteld door leden van de gemeenschaps- en gewestparlementen. Het totaal aantal senatoren werd ook teruggebracht van 71 naar 60. De samenstelling van de Senaat die aan de legislatuur begon, telde evenveel vrouwelijke als mannelijke senatoren (namelijk 30). Het gaat hier om 54% aangewezen en 30% gecoöpteerde vrouwelijke senatoren. het is nog even afwachten wat het systeem van opvolgers als effect zal hebben op de m/v-verdeling van de Senaat. De kent de huidige Senaat kent een vrouwelijke voorzitter, namelijk Christine Defraigne van de MR. Ze is de derde vrouw die deze eer te beurt valt, na Anne-Marie Lizin (2004) en Sabine de Bethune (2011 & kort 2014).

  • In de Kamer van volksvertegenwoordigers werden 61 vrouwen rechtstreeks verkozen op een totaal van 150 zetels. 58 hiervan namen ook effectief hun zetel in bij de start van de nieuwe legislatuur. Na het systeem van opvolgers steeg het aantal terug naar 60 vrouwen (wat neerkomt op exact 40%)

  • Dit brengt het totaal op bijna 43% vrouwen in het Belgische Parlement. Dit betekent dan weer een stijging ten opzichte van de voorbije jaren. Na de verkiezingen van 2010 waren er 39% vrouwen in het Belgische Parlement en in 2007 waren dat er 38%.

 

vrouwen michel I

 bronnen: www.belgium.bewww.senate.be ; www.dekamer.be ; www.deredactie.be ; www.destandaard.be ;

 

Meer weten?

Elke Sleurs nieuwe federale staatssecretaris voor Gelijke Kansen

ElkeSleursElke Sleurs (N-VA) wordt de staatssecretaris voor Gelijke Kansen in de nieuwe Federale regering. Naast Gelijke Kansen, zal Sleurs ook instaan voor Armoedebestrijding, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid. Haar pakket wordt toegevoegd aan dat van de minister van Financiën. Sleurs studeerde af als arts en gynaecologe. Op politiek vlak was ze ook een tijd senator voor de N-VA (vanaf 2010) en gemeenteraadslid in Gent (vanaf 2012). In haar periode in de Senaat was ze voorzitter van de commissie Sociale Zaken. Vroeger was ze ook reeds actief bij de Volksunie Jongeren.

Gelijke Kansen in het regeerakkoord

Het nieuwe Federale regeerakkoord belooft zich ook de komende legislatuur opnieuw in te zetten voor gelijke kansen m/v en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De regeringsverklaring omvat een duidelijk engagement rond het voeren van een gelijkekansenbeleid, met duidelijke klemtonen op antidiscriminatie, het wegwerken van alle ongelijkheden op de arbeidsmarkt, het tegengaan van geweld en het zoeken naar efficiënte middelen om dit beleid te realiseren.

"11.1.1 Discriminatie, diversiteit en racisme

De regering maakt werk van een sterk en gecoördineerd gelijke kansenbeleid, zowel horizontaal voor alle beleidsdomeinen alsverticaal-specifiek met eigen prioriteiten en middelen. Dit met respect voor de bevoegdheidsverdeling en waar nodig in onderlinge afstemming met de deelstaten.

Gelijke kansen worden actief bevorderd én alle vormen van discriminatie worden tegengegaan.

Bij de uitvoering van dit beleid, zal er over gewaakt worden dat geen bijkomende administratieve lasten worden gecreëerd.

In elk beleidsdomein wordt voortdurend en op een onderbouwde manier rekening gehouden met de gelijkheid van kansen.

De regering houdt vast aan een nultolerantie inzake discriminatie, in het bijzonder op de arbeidsmarkt.

De regering zal de diversiteit bij overheids- en privébedrijven aanmoedigen en zal in dat kader informatie-, sensibiliserings- en bestrijdingscampagnes voeren.

De regering zal de socio-economische monitoring en de diversiteitsbarometers Tewerkstelling, Huisvesting en Onderwijs evalueren en waar nodig bijsturen.

Het verticale gelijke-kansenbeleid betekent onder meer het invoeren van een state-of-the art monitoring van de (on)gelijke kansen en dit op basis van specifieke indicatoren, statistieken en impactanalyses. Dit zal niet alleen betrekking hebben op de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen,  maar ook op personen met een beperking, ouderen, LBGTI en andere kansengroepen. Ook het gebruik van leeftijdsgrenzen wordt in kaart gebracht om discriminatie op basis van leeftijd aan te pakken.

Het streven naar gelijke kansen moet bekeken worden in een breed kader waar iedereen zijn rol moet opnemen, zowel de overheid en de maatschappij, als de werkgevers en het individu.

Zowel in de private als in de publieke sector moet er in de dienstverlening de diversiteit naleven en aanmoedigen en zal via de methode van de socio-economische monitoring uitgewerkt door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overlag een becijferde doelstelling voor de federale overheid vastleggen. Bovendien zal de regering bij regelgevend en uitvoerend werk maatregelen nemen om in de samenstelling van het personeelsbestand de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen. Ze zal eveneens waken over de diverse samenstelling van selectiejury’s en de neutraliteit van de selectieprocedures.

De federale overheid voert een vrouwvriendelijk beleid. Daarbij bewaakt zij de mogelijkheid om arbeid en gezin te kunnen combineren binnen haar eigen bevoegdheid en in het bijzonder voor haar eigen personeel. Geslacht kan geen enkele rol spelen bij verloning, promotie of aanwerving. Het bestaande quotum voor vrouwen in topfuncties worden behouden en gerealiseerd.

Niet alleen de overheid moet het goede voorbeeld geven, ook de privé-sector wordt uitgenodigd en aangemoedigd om een duidelijke sprong voorwaarts te maken in de structurele verankering van welomschreven kansengroepen op de arbeidsmarkt. Zo bijvoorbeeld kan gedacht worden aan het uitwerken van slimme streefcijfers.

De regering engageert zich ertoe de middenveldorganisaties te betrekken.

De genderwet, net als de antidiscriminatie- en antiracismewetten van 2007 zullen worden geëvalueerd. De evaluatie zal eventueel leiden tot aanpassingen om de wetten beter op elkaar af te stemmen en een efficiëntere toepassing mogelijk te maken.

De Regering zal toezien op een betere uitvoering van de omzendbrief van 13/2013 inzake haatmisdrijven.

De Nationale Strategie voor de integratie van de Roma zal worden geëvalueerd.

Onze samenleving is vandaag divers en gebaseerd op een mix van verschillende culturen en filosofische / religieuze overtuigingen wat kansen met zich meebrengt die moeten gegrepen worden. De regering zal de verschillende gemeenschappen in België aanmoedigen om, met respect voor eenieder, een sokkel van gemeenschappelijke democratische waarden te delen, en zal ook elke vorm van politiek en religieus extremisme bestrijden. In het kader van de ontwikkeling van een open en tolerante maatschappij zal de regering voorrang geven aan de strijd tegen elke vorm van racisme en vreemdelingenhaat, antisemitisme, onverdraagzaamheid, extremisme, en intercultureel geweld.

Tijdens deze legislatuur, zal de regering de ontwikkeling van een nultolerantie-beleid verderzetten tegen alle vormen van geweld, waaronder gendergerelateerd geweld, seksueel geweld, homofobie-transfobie en intra familiaal geweld. De bestaande actieplannen zullen worden ondersteund en geactualiseerd."

Zie het federale regeerakkoord p 222; 11.1 Gelijke kansen en gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Meer specifiek:

"11.1.2 Genderdimensie

De regering engageert er zich toe de genderdimensie te integreren in elk beleidsdomein zodat bestaande ongelijkheden worden weggewerkt en het overheidsbeleid geen ongelijkheden tussen vrouwen en mannen creëert of versterkt (gendermainstreaming). Er zal bijzondere aandacht gaan naar de verschillende situatie van vrouwen en mannen in het kader van socio-economische hervormingen.

De regering ijvert voor gelijke kansen van vrouwen en mannen aan het maatschappelijke en politieke bestel na onder meer door de bestaande quota te respecteren en onder meer door slimme streefcijfers in te voeren.

De regering zal het Verdrag van Istanbul van 11 mei 2011 inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld ratificeren. Daarnaast wordt verkrachting en partnergeweld prioritair aangepakt.

Deze regering zal aandacht hebben voor de problematiek van gedwongen of gearrangeerde huwelijken, eermoorden en genitale verminking.

De regering steunt de concrete toepassing van resolutie 1325 en de uitvoering van het tweede nationaal actieplan inzake ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ en zal de voorziene jaarlijkse lidstaten  de nodige inspanning zouden leveren om het proces van aanvaarding en gelijke behandeling van holebi’s, gendervariante personen en holebigezinnen na te streven. Ook in de politieke dialoog met de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, in de bilaterale en in de multilaterale betrekkingen, zal ons land de rechten van LGBTI-personen, in het licht van de Jogjakartabeginselen, blijven bevorderen.

11.1.4 Institutioneel

De minister bevoegd voor gelijke kansen zal zich kunnen beroepen op een cel gelijke kansen in de federale administratie.

Conform onze internationale engagementen, zal een nationaal mensenrechtenmechanisme worden opgericht."

Zie het federale regeerakkoord p 222; 11.1 Gelijke kansen en gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Lees het volledige federale regeerakkoord (2.9 MB) van 9 oktober 2014.

In het nieuws

Meer lezen?

en ook:

en verder:

Voor meer informatie, contacteer ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.