Op 27 maart 2020 organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant de 16de Equal Pay Day om de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België onder de aandacht te brengen. Equal Pay Day verwijst naar de dag van het jaar waarop vrouwen evenveel hebben verdiend als mannen het voorbije jaar. Concreet betekent dit dat vrouwen anno 2020 twee maanden en 27 dagen langer moeten werken om hetzelfde te verdienen als een man.

Opvallend later dan vorig jaar

Equal Pay Day 2019 viel op 14 maart. Zo'n twee weken vroeger dan dit jaar dus. Dat komt deels door een nieuwe manier van loonkloofberekeningen. 

"Volgens deze nieuwe loonkloofberekeningen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (op basis van de RSZ-gegevens, 2017) is de loonkloof v/m nog groter dan gedacht: vrouwen verdienen gemiddeld 24% minder dan mannen. In de privésector loopt het verschil in brutojaarlonen zelfs op tot 28%, in de publieke sector bedraagt de loonkloof v/m 18%.

Om een goede vergelijking te kunnen maken met de voorgaande jaren, werden de nieuwe berekeningen gemaakt vanaf 2014. Daaruit blijkt dat het patroon in de cijfers hetzelfde blijft. Als we amper 1 procentpunt opschuiven op drie jaar, dan moeten we nog zeker 72 jaar campagnevoeren."

zij-kant

Daarom valt Equal Pay Day dit jaar zo laat in maart. Vrouwen moeten dit jaar immers 24%, ofwel bijna drie maanden, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.

Wacht met kinderen tot aan je pensioen

Campagnebeeld EPD 2020 2MB 1448x2048Zoals elk jaar heeft de campagne een specifieke slogan en invalshoek om het thema gelijk loon v/m onder de aandacht te brengen. Dit jaar is dat: "Wacht met kinderen tot aan je pensioen". Als vrouw pas aan kinderen beginnen wanneer je met pensioen bent? Dat lijkt veruit de beste optie als je evenveel wil verdienen als je mannelijke collega. Met het beeld van een zwangere zeventiger en een spot van de hand van de Mortierbrigade en CZAR wordt de campagne kracht bijgezet. 

Rol en impact van onbetaalde arbeid

"Een groot deel van de loonkloof v/m is terug te brengen tot de ongelijke verdeling van onbetaalde arbeid. Vooral de komst van kinderen zet vaak een rem op de carrière van vrouwen. Zo werkt maar liefst de helft van de vrouwen deeltijds (44%), tegenover slechts één op de tien mannen (11%). Deze deeltijdwerkende vrouwen doen dat hoofdzakelijk – en veel vaker dan mannen – om zorgtaken op te nemen.

Daarnaast blijven zeven op de tien werknemers met ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking of tijdskrediet vrouwen. Ook hier spelen dezelfde genderstereotypen mee als in de keuze voor deeltijds werk: vrouwen nemen deze verloven in de eerste plaats op om zorgredenen, mannen gebruiken ze om uit te bollen op het einde van hun carrière.

Bij zelfstandigen – die geen beroep kunnen doen op deze verlofsystemen – is de ongelijkheid nog groter. Terwijl het bruto jaarinkomen van de 18- tot 22-jarige onderneemsters beduidend hoger ligt dan dat van hun mannelijke collega’s (met een kloof in het nadeel van de mannen van maar liefst 73%), keert deze trend zich zodra er kinderen komen. Globaal spreken we van een inkomenskloof v/m van 31% bij de zelfstandigen in hoofdberoep, 11% bij de zelfstandigen in bijberoep en 49% bij de actieve gepensioneerden."

Anders voltijds werken

Een belangrijke eis in de campagne van zij-kant is de vraag om de definitie van ‘voltijds werk’ te herbekijken. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert, volgens hen, een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

De regeling zou ook een oplossing bieden voor het grote aantal deeltijdse werkaanbiedingen: vandaag werkt 16% van de Belgen deeltijds omdat het gewenste werk enkel in deeltijdse jobs wordt aangeboden, en dit is voornamelijk het geval in sectoren met een hoge vrouwelijke tewerkstelling.

In de pers

Gerelateerde info

Meer weten?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

Zoek in de online catalogus op volgende onderwerpen: loonkloof / Arbeidsmarkt / Gelijke beloning